• Ett strukturerat, målinriktat arbetssätt.

• En aktiv terapeut.

• Fokusering mer på nuet än på det förflutna.

• Vetenskaplig utvärdering av de metoder som används.

• Förändring av metoder i takt med nya forskningsrön.

• Användning av hemuppgifter som klienten får utföra i sin hemmiljö.

• Pedagogisk inriktning mot att ge klienten egen kontroll över sitt liv.

• En terapirelation som utmärks av samarbete mellan terapuet och klient.

• Kort behandlingstid.

• Behandlingen fokuserar på tankar, känslor och beteenden.

• Kontinuerlig utvärdering.

• Vidmakthållande program.

Allmänt om kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Det sätt som begreppet ”beteende ” används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

”Med beteende menas olika
kroppsliga reaktioner, egna
tolkningar av händelser och
specifika handlingar som gör att
både individen själv och dennes
omgivning påverkas.”

Kognitiv beteendeterapi inleds alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

”KBT är en effektiv
behandlingsmetod vid en rad
olika psykiska problem.”

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande. I terapin fokuseras dock på här och nu-situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid individualterapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuellt behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT

Källa: www.kbt.nu

 

KBT historiskt och idag

Det finns ingen enhetlig teori som förklarar alla psykiska problem eller ger riktlinjer för all slags behandling. Det kognitivt- beteendeterapeutiska arbetet utgår inte från några på förhand givna eller oomtvistade teorier utan bygger på forskning och praktisk erfarenhet. KBT är alltså i ständig utveckling.
Historik:
Betendeterapin växte fram under 1950-talet och har genomgått en mycket snabb utveckling. Redan i början av 1970-talet hade beteendeterapin passerat den psykoanalytiska terapin räknat i antal publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Idag handlar merparten av den psykologiska behandlingsforskningen om kognitiva och beteendeterapeutiska metoder.

Den omfattande forskningen har lett till att metoderna successivt har förbättrats och förfinats. Idag finns sålunda dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för t ex:

• olika typer av ångestproblem
• depressioner
• självförtroendeproblem
• ätstörningar
• sex- och samlevnadsproblem
• missbruksproblem
• sömnproblem
• schizofreni
• psykosomatiska och stressrelaterade problem
• problem hos barn
• problem hos utvecklingsstörda

När man jämfört behandlingsresultat av kognitivt beteendeterapeutiska metoder med andra terapimetoder har man vanligtvis kunnat notera bättre resultat för KBT. Inte inom något område har KBT fått sämre resultat än andra psykoterapeutiska insatser. I USA, Kanada, Australien och Storbritannien har KBT en mycket stark ställning bland psykologer, psykoterapeuter och övrig personal i psykiatrin. I Sverige har KBT haft en långsammare spridning och här är ännu efterfrågan på behandling betydligt större än utbudet. Vissa landsting saknar egen kognitiv-beteendeterapeutisk kompetens och måste remittera patienter till KBT-terapeuter i andra landsting för specialistvård. På senare år har dock KBT varit på stark frammarsch även i Sverige.

Källa: www.kbt.nu